سیستم تایمینگ داستر

 • تاریخ: یکشنبه 25 فروردین 1398 - 00:43
 • نویسنده: admin
 • صفحه: وب بلاگ
 • بازدید: 673
یکی از مهم ترین قسمت های موتوری که وظیفه هماهنگی مابین سوپاپ ها و تنظیم صحیح سوختن سوخت و تنظیم کار کردن موتور را به عهده دارد تایمینگ موتور است
سیستم تایمینگ داستر

سیتم تایمینگ:

 1. تسمه تایم
 2. ﮐﺸﻨﺪه
 3. ﭘﻤﭗ آب
 4. ﻗﺮﻗﺮه ﻣﯿﻞﻟﻨﮓ
 5. ﻗﺮﻗﺮه ﻣﯿﻞﺳﻮﭘﺎپ
 6. ﻗﺮﻗﺮه دﯾﻨﺎم
 7. ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ
 8. ﻗﺮﻗﺮه ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا
 9. ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺴﻤﻪ پروانه

وﻇﯿﻔﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﯾﻤﯿﻨﮓ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﻞﺳﻮﭘﺎپ و ﻣﯿﻞﻟﻨﮓ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزي ﺷﻮد.

تسمه تایم

با چرخش تسمه تایم سوپاپ ها باز و بسته می شوند و تنظیم ورود و خروج هوا و دود را به عهده دارند و در قسمت بالایی موتور یعنی سرسیلندر قرار دارند

اﮔﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﻮد  ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زﯾﺮ ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯿﺸﻮد  :

 • سوپاپ ها کج می شوند و در نهایت از بین می روند
 • سرسیلند آسیب دیده می شوند
 • پیستون ها و در نهایت سیلند ها نیز آسیب خواهند دید و نیاز به تعویض یا تراشکاری دارند

تسمه پروانه:

ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﺮك دﯾﻨﺎم، ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺮﻣﺎن و ﺗﻬﻮﯾه ﻫﻮا از ﻣﯿﻞﻟﻨﮓ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن ﭘﺎره ﺷﻮد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:

 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
 • ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد
 • ﺑﺎﺗﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻨﺎم ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

غلتک، زنجیره و کشنده تسمه تایم

ﻏﻠﺘﮏ، زﻧﺠﯿﺮه و ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ از ﺷﻞ ﺷﺪن ﺗﺴﻤﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺮزش و ﺻﺪا و ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن ﻗﺮﻗﺮه و ﺗﺴﻤﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻏﻠﺘﮏ، زﻧﺠﯿﺮه و ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺴﻤﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:

 • ﺻﺪا و ﻟﺮزش
 • ﭘﺎره ﺷﺪن ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ و ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻤﮑﯽ
 • آﺳﯿﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮر

ارسال نظر